Yazar : Ya‘kūb el-Bursevî

Şerh

Mefâtîhu'l-cinân ve mesâbîhu'l-cenân

İmamzâde’nin dinî-ahlâkî türde yazılmış ilmihal eseri olan Şir‘aüi'l-İslâm adlı eserinin şerhidir. Müellif eserinin girişinde ilmin üstünlüğü ve diğer nimetler arasındaki konumu, ilimler arsında şer‘î ilimlerin ...

Seydî Alizâde Ya‘kūb el-Bursevî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Şerh

Şerh-i gülistân

Şeyh Sa‘dî Şîrâzî’nin dönemin Salgurlu sultanı Sa‘d bin Ebû Bekir b. Sa‘d Zengî’ye (ö. 1260) ithâfen 656 (1258) yılında telif ettiği Gülistân adlı Farsça eserinin Arapça şerhidir. Eserde detaylı açıklamalara pek ...

Seydî Alizâde Ya‘kūb el-Bursevî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi