Yazar : Cevrî, Cevrî İbrâhîm Çelebî.

Tercüme

Terceme-i pend-i attâr

Eser Ferîdüddin el-Attâr'ın (Ebû Hâmid Ferîdüddin Muhammed b. Ebû Bekir İbrâhim-i Nîsâbûrî el-Attâr (ö. 618/1221)) Pendnâme adlı Farsça eserinin Türkçe tercümesidir. Eserin son beyitinde Cevrî isimi zikredilmektedir ve bu ...

Cevrî, Cevrî İbrâhîm Çelebî. Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi