Yazar : Cürcânî

Telif

Er-Risâle fî hakki efâli’l-ibâd [min ciheti'l-kudreti fi'l-ef'âli'l-ihtiyâriy]

Kulların fiilleri hakkında fail-fiil, eser(etki)-müessir ilişkisini işleyen bir risâledir. Bu metinde müellif kulların fiilleri meselesini, failin(kulun) fiilinin kendisine etkisi, fiilin farklı cihetlerden faille ilişkisi bağlamında ...

Seyyid Şerfîf es-Seyyid Cürcânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Er-Risâle fî tahkīki efâli’l-ibâd [min ciheti'l-eser ve'l-müessir ale'l-ef'âl]

Eser kulların ihtiyârî fiilleri konusunda kudret meselesini inceleyen kısa bir risâle olup, eserde bu mesele çerçevesindeki çeşitli konularda her biri isim verilmeden "taife" adıyla zikredilen "Mu'tezile'nin, Eş'arî'nin ve diğerlerinin" ...

Seyyid Şerfîf es-Seyyid Cürcânî Nesih Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi