Yazar : İbn Cemâa en-Nahvî

Şerh

Îzâhü'l-mübhem min lamiyyeti'l-acem

Eser Ebû İsmâîl Müeyyidü’d-dîn el-Hüseyn b. Alî b. Muhammed b. Abdi’s-Samed el-İsfahânî el-Münşî el-Vezîr et-Tuğrâî'nin (ö. 515/1121) hicrî 505(1111) yılında kaleme aldığı Lâmiyetü'l-Acem adlı manzûm eserinin ...

İbn Cemâa en-Nahvî Nesih Âtıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi