Yazar : İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

el-Ferec ba‘de'ş-şidde

Eser sıkıntıdan kurtulma yolları hakkında hadisler (sahabe kavli de dahil) ve Hasan-ı Basrî, İbrâhim et-Teymî gibi tâbiînden haberler, sûfîlerden örnekler ve hikmetler ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

Kadayiu’l-havâic

Eserde insanların ihtiyaçlarına koşma ve maruf hakkında Hz. Peygamber'den, sahabeden ve sûfîlerden 117 rivâyet ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

el-Kanâa ve't-teaffüf

Hadisler, Esmaî ve Hasan-ı Basrî'den haberler, Abdurrahman Kureyşî'den ve çeşitli şairlerden şiirler, Hz. Îsâ, Me‘sûra, Hasan b. Hüseyin'in vb. hikemiyat, Ömer b. Abdülazîz'den mev‘izalarla Allah'ın verdiği rızıkla ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

es-Samt ve âdâbü’l-lisân

Hadisler, sahabe kavli, hikmetli sözler, şiirlerle dilin âdâbı işlenir. Rivâyetlerin sıralanmasından oluşan eserde ayrıca açıklamalar ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

Islâhu'l-mâl

Malî konular ve kazancın âdâbına dair hadisler, hikmetli sözler, kıssalar, şiirler ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

Zemmü’d-dünyâ

Âyet, hadis, kıssa, hikmetli söz ve şiirlerle dünyanın Allah katında değeri olmadığına, insanların dünyalığa aldırmamasına ve bunların karşılıklarına dair haberleri ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

Vera‘

Veranın ne olduğu, türleri ve vera sahiplerinin durumu gibi konularda âyet, hadis, hikmetli söz, şiir ve kıssalar ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

Kitâbü'l-vecel ve't-tevessuk bi'l-amel

Âyet, hadislerden rivâyetler ve Hz. Lokman'ın oğluna tavsiyesinden sonra müellif bizden öncekilerden bize aktarılan hikem ve mesel kitaplarından biri olan Seyyah Antonio'nun kıssalarını aktaracağını söyler ve bu kıssalara yer ...

İbn Ebü'd-Dünyâ Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Kitâbü'ş-şükr

Âyet, hadis, şiir, kıssa ve hikmetli sözlerle Allah'ın veli kullarının kimler olduğu, mertebeleri hakkında rivâyetler ...

İbn Ebü'd-Dünyâ Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

et-Tevekkül ale'llâh

Eserde hadis, sahabe kavli, hikmetli söz, tavsiyeler, dua ve şiirlerle tevekkülün ne olduğu, nasıl olduğu, örnekleri, mütevekkilin kim olduğu, sıfatları ve akıbeti ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

el-Hilm

Hz. Ali'den rivâyet edilenler, Vehb b. Münnebbih'in hikmetli sözleri, Hz. Lokman'ın tavsiyeleri ve Muâviye b. Kurre'den rivâyetlerle hilmin değeri ve sevabı ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

er-Rızâ anillâh bi-kazâih

Rızanın ne olduğu, razı olanların halleri, cennetteki halleri ve sevabına dair hadisler, Hz. Îsâ'dan haberler, tavsiye ve hikâyeler ...

İbn Ebü'd-Dünyâ Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

ez-Zühd

Dünyanın Allah katındaki değeri, âhirete göre değeri, dünya sevgisinden kurtulma, zühdün nasıl olduğu, zâhidin kim olduğuna dair âyet, hadis, kıssa, hikmetli söz ve şiirleri ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

el-İhlâs ve'n-niyet

Hz. Peygamber ile Hz. Ali, Ömer b. Abdülazîz, Ebû Hazım, İbn Muhayriz, İbrâhim b. Edhem, Fadâle b. Ubeyd, İbrâhim b. Eş‘ab, Bilâl b. Sa‘d, Fudayl b. İyâz vb.den rivâyetler ve kıssalarla ihlâsın nasıl olacağı, ihlâslı ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

et-Tevâzu ve'l-humûl

İbn Abbas, Sevbân'dan ve Muhammed b. Sûka'dan rivâyet edilen hadisler, Hz. Ömer ve Muâz'dan, Abdullah b. Mübarek'ten, İbnü'l-Arabî'den, Abdullah b. Amr, İbn Muhayriz'den kıssa, haber, şiir ve dualarla tevazu ve kibir konusu ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

Mekârimü'l-ahlâk

Hadisler (sahabe kavli de dahil), Mücâhid, Katâde, İkrime, İbrâhim b. Edhem, Süfyân b. Uyeyne gibi zatlardan haberler ...

İbn Ebü'd-Dünyâ

Telif

Kitâbü’t-tevbe

Şeytanın adamlarına uymama, küçük günahlardan sakınmak, tevbe gibi konularda hadisler, sahabe kavli ve haberler nakledilmiştir. Tevbenin ne olduğu, nasıl yapılması gerektiği, fazileti gibi konular âyet, hadis, peygamberler tarihinden ...

İbn Ebü'd-Dünyâ