Yazar : İbn Lîyûn

Muhtasar

en-Nuhbetü’l-ulyâ min edebi’d-dîn ve’d-dünyâ

Eserin tashihini yapan Muhammed b. Hâc Sâlih Semînî'nin girişteki açıklamalarına göre eserin müellifi fakih ulemadandır. Ve eser isminden de anlaşılacağı gibi Mâverdî’nin "Edebü’d-dîn ve’d-dünya" adlı eserinden "seçmeler" ...

Tücîbî İbn Lîyûn