Yazar : İbn Miskeveyh

Telif

Tehzîbü’l-ahlâk ve tathîrü’l-a‘râk

Eserin mukaddimesinde müellif amacı hakkında; nefsimiz için güzel fiillerin kendiliğinden ve zorlama olmaksızın sadır olduğu bir ahlâk elde etmenin ancak sanatla ve eğitimle olacağını ve bunun yolunun da nefsimizin ne olduğunu, ...

İbn Miskeveyh Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Câvîdân-hıred

Bu eser el-Hikmetü’l-hâlide adıyla da tanınmaktadır. Bu nüshanın başındaki kayda göre Fars, Hint, Arap ve Rum hikemiyatından oluşan bu kitap, Melik Evşehnec’in vasiyeti olarak sonrakilere bırakıldı, onu lisan-ı kadimden ...

İbn Miskeveyh Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle fî mâhiyyeti’l-adl

Müellif bu eseri Ali b. Muhammed es-Sûfî’ye yazmıştır. Adaleti, tabîî, vaz‘î ve ilâhî olarak üçe ayırmış, (ihtiyârî adaletin de olduğunu fakat bu üçü içine dahil olduğu için ayrıca açıklamadığını belirmiştir) ve ...

İbn Miskeveyh

Telif

el-Lezzât ve'l-âlâm

Müellif, lezzetlerin kemâller olduğunu ve onların da kuvve olarak bulunduğunu söylemiş ve kemâli de izafi ve mutlak olarak ikiye ayırmıştır. Ve lezzetin aşıkın en kâmil idrak ile aşkı idrak etmesi olduğunu, kâmil idrakin fiili ve ...

İbn Miskeveyh Nesih Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

el-Fevzü'l-asgar

Allah'ın varlığı, cisim olmaması, bilinmesi, nefis ve halleri ile nübüvvet bahislerini muhtevî eser, felsefe tasnifine göre meseleleri ...

İbn Miskeveyh Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi