Yazar : İbn Teymiyye

Telif

Risâle fî merâtibi'l-irâde

Eser irâde-fiil-ibâdet-duaya icabet-kaza-halku'l-ibad-irâde-i ilâhî meselelerini konu alan bazı ayet ve hadislerle başlar. Daha sonra müellif bu ayet ve hadisleleri tek tek meseleler halinde ele alır. Birinci mes'ele biri hitâbü't-tekvîn ...

İbn Teymiyye