Yazar : İbnü'd-Demâminî

Hâşiye

Nüzûlü'l-ḡays fî şerhi lâmiyeti’l-acem

Eser Ebü’s-Safâ Salâhuddîn Halîl b. İzziddîn Aybeg b. Abdillâh es-Safedî (ö.764/1363) tarafından et-Tuğrâî'nin (ö. 515/1121) hicrî 505(1111) yılında kaleme aldığı Lâmiyetü'l-Acem adlı manzûm eserine yazılan ...

İbnü'd-Demâminî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi