Yazar : İbnü'l-Hanbelî

Şerh

Şerhu Sevâbiḡu'n-nevâbiḡ

Eser Zemahşerî'nin (Ebü'l-Kāsım Cârullah Mahmûd b. Ömer el-Harizmî ez-Zemahşerî (ö.538/1144)) çeşitli hikmetli sözlerin yer aldığı Nevâbiḡu'l-kelim adlı eserinin Arapça şerhidir. Ragıp Paşa nr. 01165'teki nüshanın ...

İbnü'l-Hanbelî Talik Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi