Yazar : İbnü'l-Verdî

Telif

Nasîhâtü'l-ihvân ve mürşidetü'l-hallân

Kasîdetü’l-lâmiyye, Lâmiyyetü’l-verdiyye olarak da bilinen eser hikmetli sözler ve nasihatlerin yer aldığı yetmiş iki "beyit"ten müteşekkildir. Eser isminden (Nasîhatü'l-ihvân…) anlaşılacağı üzere nasihatnâme türleri ...

İbnü'l-Verdî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle fî'l-fütüvve

Risâlenin girişinde Hz. Peygamber'in şeriatinden bahsederken: " … Onun şeriati fütüvvettir…" ibaresi yer almaktadır. Bu ibarenin maksadına bakıldığında müellif, "fütüvvet"i nebevî şeriat olarak görmektedir. Birtakım cahillerin ...

İbnü'l-Verdî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi