Yazar : İmam Birgivî

Telif

Cilâü'l-kulûb

Müellif bu eseri hicrî 971 y‎ılında telif etmiştir. Girişe Hz.Peygamber'in "dinin nasihat/samimiyyet olduğunu belirten hadisiyle baş‏layan müellif bu eserde her insan için gerekli olan dinin as‎ıllar‎ ve furuunu ihtiva eden bir ...

İmam Birgivî Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

et-Tarîkatü’l-muhammediyye ve’s-sîretü’l-ahmediyye

Eser ağırlıklı olarak Kitap (Kur’ân-ı Kerîm) ve Sünnet kaynaklı itikadî, fıkhî, tasavvufî ve ahlâkî konularını işlemektedir. Bunun yanında bu konuda çeşitli müelliflerin görüşlerinden de istifade edilmiştir. Müellifin bu ...

İmam Birgivî Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Vasiyetnâme

Eser İmamzâde'nin (Muhammed b. Ebû Bekir el-Buhârî (ö. 573/1177)) Şir'atü'l-İslâm adlı eserinde olduğu gibi bu tarz bir üslupla kelam, fıkıh ve ahlâk konularına değinen ve ilmihal kitabı içeriğine sahip bir eserdir. Müellif bu ...

İmam Birgivî Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi