Yazar : İmam Şa‘rânî

Telif

Letâifü’l-minen ve’l-ahlâk

Eserinin başında kitabı hakkında "tanıtım" mahiyetinde yaklaşık otuz sayfa açıklama yapan müellif eserde "güzel ahlâk"a, güzel nimetlere, iyiliklere yer vermektedir. Müellif bahsettiği bu hususları kendisine Allah tarafından ...

İmam Şa‘rânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tenbîhü'l-muğterrîn

İslam âlimlerinin ahlâkî hasletlerini serdetme maksadını haiz "menakıbü’l-ülemâ/menâkıbnâme" mahiyetinde bir eserdir. Müellif eserin telif sebebini şöyle dile getirir: "Beni bu eseri telif etmeye iten en büyük etmenlerden biri ...

İmam Şa‘rânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Envârü'l-kudsiye fî beyâni kavâidi'l-sûfîyye

Tarîkat erbab‎ı sûfîler için yola sülûk edenlerin imanlar‎ını‎n ve amellerinin kemâli için bu yolda/sülûk izlenmesi gereken özel ve genel kuralları‎ izah eden k‎ısaca "tarîkat âdâbı‎" konularını‎ iş‏leyen bir ...

İmam Şa‘rânî

Telif

el-Muhtâr mine'l-envâr fî suhbeti'l-ahyâr

Müellifin el-Envâr fî âdâbü’s-sohbeti inde’l-ahyâr adlı eserinin müellif tarafından kaleme alınan muhtasarıdır. Eser kardeşlik ve arkadaşlık âdâbını konu edinir. Bu konular çeşitli nasihatler ve rivâyetleri ihtiva ...

İmam Şa‘rânî

Telif

Hukūku ihveti'l-islâm

Eserin giriş kısmında müellif toplumun bazı kesimlerinin (peygamber-ümmet, müminler, doslar, sevgililer, şeyh-mürid, hoca-öğrenci, amir-memur, baba-oğul, zengin-fakir, eşler, ev sahibi-misafir vb.) birbirleri üzerinde olan ...

İmam Şa‘rânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tathîr ehlü'z-zevâyâ min habâisi't-tavâyâ

Eserin girişinde müellif bu kitapta kendi konumumca tekkenin şeyhi ve fakirlerinin/müridler miras bıraktıkları âdâbları ve ahlâklarından bazı hususları aktardığını belirtmektedir. Bu anlamda eserde önceki şeyhlerin ve tarîkat ...

İmam Şa‘rânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Âdâbü'l-mürîdi's-sâdık maa men yürîdü'l-hâlik

Nüshanın girişinde eserin ismi hakkında şu ifadeler yer alır: "Bu, ‘Hak ehlinin yolunu amaçlayan fakirlerin âdâbından bir "nebze"nin beyanı hakkında "ince özlü bir risâle"dir. Ve üç fasıldan oluşur". Daha sonra ise müellif ...

İmam Şa‘rânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Hâdi'l-hâirîn ilâ rüsûmi ahlâki'l-ârifîn

X. yüzyılda müellifin kendilerine ulaştığı şeyhlerin ahlâkına dair kaleme aldığı bu eser müellifin diğer eserlerinde olduğu gibi çeşitli hususlarda birtakım ahlâkî vasıfları anlatmaktadır. Eserin müellif tarafından ...

İmam Şa‘rânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

el-Minenü'l-vusta

Müellif eserinin mukaddimesinde daha önce el-Minen ve’l-ahlâk şeklinde iki eser yazdığını ancak birinin çok muhtasar; diğerinin ise çok uzun olduğunu belirtmektedir. Müellif devam ederek şöyle demektedir: "Mâlûmdur ki Allah’ın ...

İmam Şa‘rânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Envâr fî sohbe

Tam adı el-Envâr fî âdâbü’s-sohbeti inde’l-ahyâr olan bu eser temelde kardeşlik ve arkadaşlık âdâbını konu edinir. Bu konular çeşitli nasihatler ve rivâyetler yoluyla verilmektedir. Ayrıca eser sahabe, tâbiîn ile önceki ...

İmam Şa‘rânî