Yazar : İsamüddin Efendi.

Tercüme/Şerh

Sevâbiḡ fî şerhu'l-kelimi'n-nevâbiḡ

Eser Zemahşerî'nin (Ebü'l-Kāsım Cârullah Mahmûd b. Ömer el-Harizmî ez-Zemahşerî (ö.538/1144)) çeşitli hikmetli sözlerinin yer aldığı Nevâbiḡu'l-kelim adlı eserine yazılan ve Sa'deddin et-Taftazânî'nin şerhi olan ...

Ebü'l-İsmeh Mustafa İsamüddin İsamüddin Efendi. Nesih Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi