Yazar : Yozgatlı Mustafa Efendi

Tercüme-Şerh

Risâle-i keşfîyye

Eser Adudüddin el-Îcî'nin Risâle fî ilmi'l-ahlâk, Muhtasarü'l-ahlâk, el-Muhtasar fî ilmi'l-Ahlâk adlarıyla anılan felsefî ahlâk eserinin Türkçe serbest tercümesi ve kısa şerhidir. Müellif eseri dönemin Osmanlı padişahı Sultan ...

Yozgatlı Mustafa Efendi