Yazar : Yûsuf Efendi el-Esîr

Şerh

Şerhu etvâkü’z-zeheb fi'l-mevâiz ve'l-hutab

Eser Zemahşerî'nin (Ebü'l-Kāsım Carullah Mahmûd b. Ömer el-Harizmî ez-Zemahşerî (ö.538/1144)) Etvâkü’z-zeheb fi'l-mevâiz ve'l-hutab adlı eserinin Arapça şerhidir. Mev'iza türü eserler arasında zikredilmesinin yanında çeşitli ...

Yûsuf Efendi el-Esîr