Yazar : Câhiz

Telif

et-Tâc fî ahlâki'l-mülûk

Eserde halifelerin hükümdarların gündelik hayatı ve özellikle eğlence hayatlarına yer verilmekte, yöneticilerin huzuruna çıkma yetkisi bulunan zevata bu çerçevede bir davranış rehberi ...

Câhiz Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Kitâbü’l-mehâsin ve’l-ezdâd

Müellif, din, fıkıh, sîret, hutbe, harâc, ahkâm gibi hikmetin fenlerine dair bir eser yazmış olduğunu fakat bir kısım âlimin kitabın fesâhatini bildikleri halde hasetleri sebebiyle haksız eleştiriler yaptıklarını bu yüzden ...

Câhiz Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle ilâ muhammed b. abdülmelik fî'l-ahlâki'l-mahmûde ve'l-mezmûme

Eserde âyet, hadis, şiir, tavsiye ve kıssalarla, nefsi tezlîl edene kadar riyazetin gerektiği, övülen ahlâkın amellerde yerilen ahlâktan üstün olması gerektiğini öğütlemektedir. Kitap, her hikmet ehline alışkanlıklarını ...

Câhiz Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi