Yazar : İsmâil Rusûhî Ankarâvî

Telif

Minhâcü'l-fukarâ

Müellifin Galata Mevlevîhânesi’nde şeyhliği esnasında kaleme aldığı bu eser Hâce Abdullah el-Ensârî’nin Menâzilü’s-sâirîn adlı eserinin Türkçe serbest şerhidir. Eser sonunda müellif tarafından belirtilen tarihe göre eser ...

İsmâil Rusûhî Ankarâvî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi