Yazar : İsmâil Hakkı el-Bursevî

Telif

Kitâbu’ş-şecv

Hastalık, bela gibi bazı durumlarda hüzünlenme, endişe ve tasalanma ve bunlarla ilintili çeşitli konuları ele alan bir eserdir. Müellif bu eseri birkaç ay süren bir hastalığı sebebiyle yazmış ve bu durumu da eserinde belirtmiştir. ...

İsmâil Hakkı el-Bursevî Bursevî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Silsileti’l-celvetiyye

Silsilenâme-i Celvetiyye adıyla da anılan bu eser özellikle Celvetiyye tarîkatını, tarîkatın şeyhlerini ve kitabın bir bölümünü oluşturan "tarîkat âdâbı"nı konu edinmektedir. Eser Celvetiyye tarîkatını ele alması hasebiyle ...

İsmâil Hakkı el-Bursevî Bursevî Talik Hacı Selim Ağa Kütüphanesi

Şerh

Şerh-i pend-i attâr

Ferîdüddin el-Attâr (Ebû Hâmid Ferîdüddin Muhammed b. Ebû Bekir İbrâhim-i Nîsâbûrî el-Attâr’ın (ö. 618/1221) Pendnâme adlı Farsça eserinin Türkçe tercüme ve şerhidir. Müellif bu eseri tarîkat erbabı salikler, dervişler ...

İsmâil Hakkı el-Bursevî Bursevî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Şerh

Şerh-i usûli’l-aşere

Eser Necmeddin el-Kübra (Ebü'l-Cenân, Ahmed b. Ömer el-Hîvekî es-Sûfî’nın (ö. 618/1221) el-Usûlü'l-aşere adlı eserinin Türkçe tercüme ve şerhidir. Müellif eserinin girişinde bazı dostlarının kendisinden bu eseri sözlerinin ...

İsmâil Hakkı el-Bursevî Bursevî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Nasîhatnâme

Müellif bu eseri oğlu Seyyyid Ali Çelebî için kaleme almış ve ona ithaf etmiştir. Kısa bir duadan sonra kulda iki türlü borcun olduğunun söyleyen müellif bunlardan birinin din borcu, diğerinin ise dünya borcu olduğunu; daha sonra ...

İsmâil Hakkı el-Bursevî Bursevî